Wednesday, 05/10/2022 - 18:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Xá

Kế hoạch thi giáo viên giỏi cấp trường

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN GIỎI CƠ SỞ

NĂM HỌC 2018 – 2019

 

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch

Căn cứ công văn số 768/GDĐT-THCS ngày 07/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục đào tạo Thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên (ban hành kèm thông tư 21/2010/TT-BGD)

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 – 2018 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 – 2019 của Trường THCS Phú Xá – TP Thái Nguyên.

II. KÕ ho¹ch thi gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së

1. Môc ®Ých, yªu cÇu cña héi thi

a. Môc ®Ých

- TuyÓn chän, c«ng nhËn vµ suy t«n gi¸o viªn ®¹t danh hiÖu Gi¸o viªn d¹y giái cÊp c¬ së. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gi¸o viªn thÓ hiÖn n¨ng lùc, häc tËp trao ®æi kinh nghiÖm vÒ gi¶ng d¹y; tæ chøc líp häc; khai th¸c sö dông s¸ng t¹o, hiÖu qu¶ ph­¬ng tiÖn, ®å dïng d¹y häc vµ thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh THCS.

- Gãp phÇn triÓn khai c¸c phong trµo thi ®ua trong tr­êng häc; khuyÕn khÝch, ®éng viªn, t¹o c¬ héi vµ rÌn luþªn gi¸o viªn tù häc vµ s¸ng t¹o. Qua héi thi, nh»m ph¸t hiÖn, tuyªn d­¬ng vµ nh©n réng nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, gãp phÇn t¹o ®éng lùc ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc cña nhµ tr­êng.

b. Yªu cÇu

- Héi thi ®­îc tæ chøc theo c¸c m«n häc ®­îc quy ®Þnh trong Ch­¬ng tr×nh THCS.

- ViÖc tæ chøc héi thi ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, trung thùc, c«ng b»ng, cã t¸c dông gi¸o dôc, khuyÕn khÝch ®éng viªn häc hái, trao ®æi, truyÒn ®¹t, phæ biÕn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y, nghiªn cøu khoa häc.

2. Néi dung, h×nh thøc, thêi gian (dự kiến)

Néi dung

Yªu cÇu

H×nh thøc

Thêi gian

Ghi chó

 

 

Bµi thi kiÓm tra n¨ng lùc

Nh÷ng kiÕn thøc chuyªn m«n hoÆc nghiÖp vô, kÜ n¨ng s­ ph¹m liªn quan ®Õn ph¹m vi ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc THCS , hoÆc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ chñ tr­¬ng, ®­êng lèi, ®Þnh h­íng ®æi míi gi¸o dôc vµ nh÷ng chØ ®¹o cña ngµnh.

 

 

 

01 bµi viÕt.

 

 

 

TuÇn 1/11

 

B¸o c¸o s¸ng kiÕn kinh nghiÖm

B¸o c¸o s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hoÆc kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc s­ ph¹m øng dông ®­îc ®¸nh gi¸.

 

V¨n b¶n

 

TuÇn 2-3/11

 

Bµi thi thùc hµnh gi¶ng d¹y

Thùc hµnh gi¶ng d¹y theo ®óng ph©n phèi ch­¬ng tr×nh, ®Þnh biªn ch­¬ng tr×nh t¹i thêi ®iÓm diÔn ra héi thi.

- 01 tiÕt d¹y trªn líp do GV tù chän bµi.

- 01 tiÕt d¹y trªn líp do Ban tæ chøc x¸c ®Þnh qua bèc th¨m.

 

TuÇn 4/10

 

 

TuÇn 1,2/11

 

3. §èi t­îng, ®iÒu kiÖn vµ sè l­îng ®¨ng kÝ dù thi

a. §èi t­îng : Gi¸o viªn ®ang trùc tiÕp gi¶ng d¹y t¹i tr­êng.

b. §iÒu kiÖn

- GV tham gia dù thi ph¶i cã Ýt nhÊt 01 b¸o c¸o s¸ng kiÕn kinh nghiÖm hoÆc kÕt qu¶ nghiªn cøu khoa häc s­ ph¹m øng dông ®· triÓn khai cã hiÖu qu¶, ®­îc nhµ tr­êng c«ng nhËn vµ xÕp lo¹i.

- GV tham gia dù thi ph¶i ®¹t tr×nh ®é ®µo t¹o chuÈn ( trë lªn), cã thêi gian trùc tiÕp gi¶ng d¹y liªn tôc tõ 3 n¨m ( trë lªn); cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ n¨ng lùc tæ chøc, qu¶n lÝ líp häc; ®­îc häc sinh vµ ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ cao, ®­îc l·nh ®¹o nhµ tr­êng x¸c nhËn.

- GV tham gia dù thi ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i kh¸ (trë lªn) theo ChuÈn nghÒ nghiÖp gi¸o viªn THCS.

c. Sè l­îng: ®/c ( cã tªn trong danh s¸ch kÌm theo )

4. Ban gi¸m kh¶o

- Chuyªn viªn Phßng Gi¸o dôc, Tr­êng C§ SP TØnh Th¸i Nguyªn.

- Ban gi¸m hiÖu, c¸c thµnh viªn cïng lÜnh vùc chuyªn m«n (®· ®­îc c«ng nhËn thµnh tÝch qua c¸c Héi thi GVG c¸c cÊp )

5. Kinh phÝ tæ chøc héi thi

- §¬n vÞ chi theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.

6. Khen th­ëng vµ kØ luËt

6.1 Khen th­ëng: C¸c gi¸o viªn cã tuæi ®êi cao nhÊt héi thi, tuæi ®êi thÊp nhÊt héi thi, ®¹t ®iÓm cao nhÊt héi thi ®­îc nhËn phÇn th­ëng cña Ban tæ chøc héi thi.

6.2 KØ luËt: C¸ nh©n nµo vi ph¹m nh÷ng quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ vµ trong KÕ ho¹ch nµy sÏ tuú møc nÆng, nhÑ mµ chÞu kØ luËt tõ phª b×nh, c¶nh c¸o ®Õn t­íc quyÒn dù thi vµ huû kÕt qu¶ thi.

 

N¬i nhËn :

- HiÖu tr­ëng 9b/c);

- TCM (t/hiÖn)

- V¨n th­ (l­u).

 

 

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Đinh Thị Bích Thảo

Nguồn:thcsphuxa.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
SMAS là một ứng dụng trực tuyến hỗ trợ các trường học quản lý, xây dựng các hoạt động công tác, giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh. Smas đang dần trở ...
Sáng thứ Ba, ngày 05/09/2017, trường Trung học cơ sở Phú Xá long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón tiếp các vị ...
Bài viết này xin trả lời những thắc mắc của một vài phụ huynh: “Sao giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng nguyên lương còn con em nhân dân thì không có ai trông coi?”. Để phòng ...
Kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021
Nhằm kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), Trường THCS Phú Xá đã tổ chức “Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” diễn ra từ ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 52
Tháng 10 : 697
Năm 2022 : 162.386