Wednesday, 05/10/2022 - 18:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Xá

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai giảm dự toán năm 2021  của Trường THCS Phú Xá

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 14022/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ công tác giảng dạy và nhiệm vụ nấu ăn của các trường mầm non, phổ thông công lập năm 2021, thành phố Thái Nguyên;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giảm dự toán năm 2021

 của Trường THCS Phú Xá

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 14022/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thu hồi kinh phí hỗ trợ công tác giảng dạy và nhiệm vụ nấu ăn của các trường mầm non, phổ thông công lập năm 2021, thành phố Thái Nguyên;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu giảm dự toán năm 2021 của Trường THCS Phú Xá (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ và các tổ chuyên môn liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thanh Sơn

 

 

Đơn vị: Trường THCS Phú Xá

Mã QHNSNN: 1063964

 

GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 121/QĐ-THCSPX ngày 31/ 12/2021

của Trường THCS Phú Xá)

ĐVT: Đồng

Số TT

Nội dung

Tài khoản dự toán

Tổng số

1

Kinh phí không tự chủ

9527.3.1063964

423.800

 

Tổng cộng

 

423.800

 

 

 

PHÒNG GD ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS PHÚ XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 122/QĐ-THCSPX

Phú Xá, ngày 31 tháng 12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán năm 2021

 của Trường THCS Phú Xá

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 14322/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phi thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/20218 của HĐND tỉnh cho các đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung năm 2021 của Trường THCS Phú Xá (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ và các tổ chuyên môn liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thanh Sơn

 

 

Đơn vị: Trường THCS Phú Xá

Mã QHNSNN: 1063964

 

DỰ TOÁN BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 122/QĐ-THCSPX ngày 31 / 12 /2021

của Trường THCS Phú Xá)

ĐVT: Đồng

Số TT

Nội dung

Tài khoản dự toán

Tổng số

1

Kinh phí không tự chủ

9527.3.1063964

178.140.890

 

Tổng cộng

 

178.140.890

 

 

 

PHÒNG GD ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS PHÚ XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 123 /QĐ-THCSPX

Phú Xá, ngày 31 tháng  12  năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán năm 2021

 của Trường THCS Phú Xá

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 13931/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phi thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh cho các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập thành phố Thái Nguyên học kỳ I năm học 2021-2022;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung năm 2021 của Trường THCS Phú Xá (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ và các tổ chuyên môn liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thanh Sơn

 

 

Đơn vị: Trường THCS Phú Xá

Mã QHNSNN: 1063964

 

DỰ TOÁN BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số:  123 /QĐ-THCSPX ngày  31 /  12 /2021

của Trường THCS Phú Xá)

ĐVT: Đồng

Số TT

Nội dung

Tài khoản dự toán

Tổng số

1

Kinh phí không tự chủ

9527.3.1063964

4.995.000

 

Tổng cộng

 

4.995.000

 

 

 

PHÒNG GD ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS PHÚ XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 124 /QĐ-THCSPX

Phú Xá, ngày  31 tháng  12 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán năm 2021

 của Trường THCS Phú Xá

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài Chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 14023/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc cấp kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật theo phương pháp giáo dục hòa nhập cho các đơn vị trường học thuộc Phòng Giáo dục và Đào thành phố Thái Nguyênhọc kỳ I năm học 2021 – 2022.;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán bổ sung năm 2021 của Trường THCS Phú Xá (có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban giám hiệu nhà trường, bộ phận tài vụ và các tổ chuyên môn liên quan thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Đơn vị dự toán cấp trên;

- Cơ quan tài chính cùng cấp;
- Lưu :VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Thanh Sơn

 

 

Đơn vị: Trường THCS Phú Xá

Mã QHNSNN: 1063964

 

DỰ TOÁN BỔ SUNG NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số: 124 /QĐ-THCSPX ngày 31 /  12 /2021

của Trường THCS Phú Xá)

ĐVT: Đồng

Số TT

Nội dung

Tài khoản dự toán

Tổng số

1

Kinh phí không tự chủ

9527.3.1063964

22.524.095

 

Tổng cộng

 

22.524.095

 

PHÒNG GD ĐT TP THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THCS PHÚ XÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 121 /QĐ-THCSPX

Phú Xá, ngày  31 tháng  12 năm 2021

Nguồn:thcsphuxa.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
SMAS là một ứng dụng trực tuyến hỗ trợ các trường học quản lý, xây dựng các hoạt động công tác, giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh. Smas đang dần trở ...
Sáng thứ Ba, ngày 05/09/2017, trường Trung học cơ sở Phú Xá long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón tiếp các vị ...
Bài viết này xin trả lời những thắc mắc của một vài phụ huynh: “Sao giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng nguyên lương còn con em nhân dân thì không có ai trông coi?”. Để phòng ...
Kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021
Nhằm kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), Trường THCS Phú Xá đã tổ chức “Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” diễn ra từ ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 52
Tháng 10 : 697
Năm 2022 : 162.386